Cele Towarzystwa

  • Dążenie do zrzeszania osób zainteresowanych zagadnieniami dobierania, projektowania, budowania, dopasowywania i stosowania protez i ortez narządu ruchu oraz rewalidacyjnych pomocy technicznych jak również innymi dziedzinami dotyczącymi narządu ruchu i opieką nad osobami niepełnosprawnymi stosującymi ortezy, protezy lub rewalidacyjne pomoce techniczne z uwagi na dysfunkcję układu nerwowego, mięśniowego lub kostnego.

 

  • Upowszechnianie wśród członków najnowszych zdobyczy nauki, podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych, zachęcanie do pracy naukowej.

 

  • Współdziałanie, w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami i władzami, w specjalizacji i dokształcaniu członków Towarzystwa oraz działanie na rzecz kształcenia fachowców.

 

  • Udzielanie pomocy członkom w ich pracy zawodowej i naukowej oraz promowanie współpracy lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w celu rozwiązywania problemów integracji środowiska.

 

  • Dbanie o rozwój Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu w Polsce oraz promowanie i reprezentowanie środowiska w strukturach lokalnych, regionalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych.

 

  • Współpraca z instytucjami i władzami w zaopatrywaniu ludności w ortezy, protezy i rewalidacyjne pomoce techniczne oraz z innymi organizacjami zainteresowanymi zagadnieniami dobierania, projektowania, budowania, dopasowywania i stosowania protez i ortez narządu ruchu oraz rewalidacyjnych pomocy technicznych jak również innymi dziedzinami dotyczącymi narządu ruchu i opieką nad osobami niepełnosprawnymi stosującymi ortezy, protezy lub rewalidacyjne pomoce techniczne z uwagi na dysfunkcję układu nerwowego, mięśniowego lub kostnego.

 

  • Inspirowanie ruchu wydawniczego z zakresu ortotyki i protetyki narządu ruchu, propagowanie wiedzy ortotycznej i protetycznej oraz współpraca w rozwiązywaniu zagadnień interdyscyplinarnych. Organizowanie współpracy z towarzystwami zagranicznymi oraz reprezentowanie polskiej ortotyki i protetyki narządu ruchu za granicą.