Statut PtoiPr

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu zwane w dalszej części statutu Towarzystwem.

§2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą m.st. Warszawa. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może podejmować działanie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3
 1. Towarzystwo ma charakter naukowo-dydaktyczny.
 2. Przedmiotem zainteresowania Towarzystwa są dziedziny nauki obejmujące dobieranie, projektowanie, budowanie, dopasowywanie i stosowanie protez i ortez narządu ruchu oraz rewalidacyjnych pomocy technicznych jak również fachową opiekę nad osobami z dysfunkcją kończyn i/lub kręgosłupa oraz inne dziedziny nauki wspierające rozwój ortotyki i protetyki.
 3. Towarzystwo działa na rzecz rozwoju ortotyki i protetyki narządu ruchu w Polsce oraz podnoszenia jakości fachowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi stosującymi ortezy, protezy lub rewalidacyjne pomoce techniczne z uwagi na dysfunkcję układu nerwowego, mięśniowego lub kostnego.
§4

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach, posiada osobowość prawną, a jego działalność opiera się na pracy społecznej członków.

§5
 1. Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.
 2. Dla prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.
§6

Towarzystwo ma prawo powoływania oddziałów terenowych i sekcji naukowych.

§7

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci, odznak i certyfikatów.

§8

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o pokrewnym charakterze i celach działania.


Rozdział II
Cele Towarzystwa i sposoby realizacji

§9

Celem Towarzystwa jest:
 1. Dążenie do zrzeszania osób zainteresowanych zagadnieniami dobierania, projektowania, budowania, dopasowywania i stosowania protez i ortez narządu ruchu oraz rewalidacyjnych pomocy technicznych jak również innymi dziedzinami dotyczącymi narządu ruchu i opieką nad osobami niepełnosprawnymi stosującymi ortezy, protezy lub rewalidacyjne pomoce techniczne z uwagi na dysfunkcję układu nerwowego, mięśniowego lub kostnego.
 2. Upowszechnianie wśród członków najnowszych zdobyczy nauki, podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych, zachęcanie do pracy naukowej.
 3. Współdziałanie, w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami i władzami, w specjalizacji i dokształcaniu członków Towarzystwa oraz działanie na rzecz kształcenia fachowców.
 4. Udzielanie pomocy członkom w ich pracy zawodowej i naukowej oraz promowanie współpracy lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w celu rozwiązywania problemów integracji środowiska.
 5. Dbanie o rozwój Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu w Polsce oraz promowanie i reprezentowanie środowiska w strukturach lokalnych, regionalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych.
 6. Współpraca z instytucjami i władzami w zaopatrywaniu ludności w ortezy, protezy i rewalidacyjne pomoce techniczne oraz z innymi organizacjami zainteresowanymi zagadnieniami dobierania, projektowania, budowania, dopasowywania i stosowania protez i ortez narządu ruchu oraz rewalidacyjnych pomocy technicznych jak również innymi dziedzinami dotyczącymi narządu ruchu i opieką nad osobami niepełnosprawnymi stosującymi ortezy, protezy lub rewalidacyjne pomoce techniczne z uwagi na dysfunkcję układu nerwowego, mięśniowego lub kostnego.
 7. Inspirowanie ruchu wydawniczego z zakresu ortotyki i protetyki narządu ruchu, propagowanie wiedzy ortotycznej i protetycznej oraz współpraca w rozwiązywaniu zagadnień interdyscyplinarnych. Organizowanie współpracy z towarzystwami zagranicznymi oraz reprezentowanie polskiej ortotyki i protetyki narządu ruchu za granicą
§10

Towarzystwo Realizuje cele przez:

 • Organizowanie co dwa lata Zjazdów Naukowych.
 • Organizowanie zebrań naukowych, sympozjów, dni środowiskowych, dyskusji okrągłego stołu i innych form działalności szkoleniowo naukowej i informacyjnej.
 • Organizowanie konkursów naukowych oraz popieranie działalności naukowej członków Towarzystwa.
 • Popieranie działalności wydawniczej i publicystycznej członków Towarzystwa.
 • Szerzenie wiedzy popularnonaukowej dotyczącej ortotyki i protetyki narządu ruchu i upowszechnianie zasad stosowania rewalidacyjnych pomocy technicznych w społeczeństwie.
 • Publiczne wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska.
 • Występowanie z opiniami, wnioskami naukowymi i organizacyjnymi dotyczącymi problemów polskiej ortotyki i protetyki narządu ruchu lub członków Towarzystwa do władz, samorządów i innych stowarzyszeń czy organizacji.
 • Inspirowanie i rozwijanie współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi, władzami samorządowymi i państwowymi oraz instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami.
 • Inne działania, zgodne z prawem, służące realizacji celów statutowych
Rozdział III
Członkowie Towarzystwa; ich prawa i obowiązki

§11


W skład Towarzystwa wchodzą członkowie: nadzwyczajni, zwyczajni, emerytowani, honorowi, korespondenci i członkowie wspierający.

§12

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być, przyjęty na wniosek właściwego oddziału przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji, obywatel polski bądź obywatel innego państwa uprawniony w Polsce do:
 • dobierania, projektowania i dopasowywania protez i ortez narządu ruchu oraz rewalidacyjnych pomocy technicznych, posiadający co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe,
 • budowania indywidualnych protez i ortez narządu ruchu oraz indywidualnych rewalidacyjnych pomocy technicznych, posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe,
 • fachowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi stosującymi ortezy, protezy lub rewalidacyjne pomoce techniczne z uwagi na dysfunkcję układu nerwowego, mięśniowego lub kostnego, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe


2. Członek zwyczajny ma prawo: czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa, uczestniczenia we wszystkich zebraniach naukowo-dydaktycznych i imprezach organizowanych przez Towarzystwo oraz korzystania ze wszystkich uprawnień wynikających z postanowień statutu

§13


1.        Członkiem nadzwyczajnym może być:

a.        obywatel polski bądź obywatel innego państwa uprawniony w Polsce do dobierania, projektowania i dopasowywania protez i ortez narządu ruchu oraz rewalidacyjnych pomocy technicznych, nie posiadający dwuletniego doświadczenia zawodowego,

b.       obywatel polski bądź obywatel innego państwa uprawniony w Polsce do budowania protez i ortez narządu ruchu oraz rewalidacyjnych pomocy technicznych, bez względu na doświadczenie zawodowe,

c.        obywatel polski bądź obywatel innego państwa uprawniony w Polsce do opieki nad osobami niepełnosprawnymi, bez względu na doświadczenie zawodowe,

d.       obywatel polski bądź obywatel innego państwa uczący się w Polsce budowania, dobierania, projektowania i dopasowywania protez i ortez narządu ruchu oraz rewalidacyjnych pomocy technicznych, lub opieki nad osobami niepełnosprawnymi,

e.        obywatel polski zainteresowany zagadnieniami dobierania, projektowania, budowania, dopasowywania i stosowania protez i ortez narządu ruchu oraz rewalidacyjnych pomocy technicznych, jak również innymi dziedzinami dotyczącymi narządu ruchu lub opieką nad osobami niepełnosprawnymi.

2. Członków nadzwyczajnych przyjmuje do Towarzystwa Zarząd Oddziału Terenowego na podstawie pisemnego zgłoszenia i powiadamia o powyższym Zarząd Główny

3. Członek nadzwyczajny po uzyskaniu uprawnień, o których mowa w art. 12 pkt 1 staje się członkiem zwyczajnym na wniosek oddziału zatwierdzony przez Zarząd Główny.

4. Członek nadzwyczajny posiada prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.

§14


Założyciele posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z chwilą dokonania rejestracji.

§15


1. Członkiem emerytowanym zostaje na własną prośbę członek Towarzystwa, który przeszedł na emeryturę lub stałą rentę inwalidzką. Po ukończeniu 70 roku życia uzyskuje się automatycznie status członka emerytowanego.

2. Członkowie emeryci posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego i są zwolnieni od uiszczania składek członkowskich oraz opłat zjazdowych.

§16


1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Głównego Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa lub dla rozwoju ortotyki i protetyki narządu ruchu w Polsce.

2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego i są zwolnieni od uiszczania składek członkowskich oraz opłat zjazdowych.

§17


1.        Członkiem Korespondentem może być obywatel innego państwa, który czynnie współpracuje z Polskim Towarzystwem Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu

2.        Członka Korespondenta powołuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Oddziału lub sekcji naukowej złożone za pośrednictwem Zarządu Głównego

3.        Członek Korespondent  posiada wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego i jest zwolniony od uiszczania składek członkowskich oraz opłat zjazdowych.

§18


1.        Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która w pisemnym zgłoszeniu zadeklaruje stałą, roczną składkę na cele Towarzystwa.

2.        Uchwałę o przyjęciu na członka wspierającego podejmuje Zarząd Główny

3.        Członek wspierający ma prawo korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa

4.        Członkostwo ustaje po dwuletnim okresie niepłacenia zadeklarowanych składek

§19


1. Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni są obowiązani do:

a.        przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz i regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,

b.       aktywnego udziału w realizacji celów statutowych,

c.        przestrzegania norm społecznych i etyki zawodowej,

d.       regularnego opłacania składek członkowskich.

2.        Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne ustępuje na skutek:

a.        dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie,

b.       skreślenia z listy członków z powodu systematycznego uchylania się od pracy społecznej w Towarzystwie lub zalegania z opłatą składek członkowskich ponad dwa lata, mimo pisemnego upomnienia (po zapłaceniu zaległych składek przywraca się członkostwo),

c.        wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę Towarzystwa lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

3.        Członkowie emerytowani, honorowi, korespondenci i członkowie wspierający są zobowiązani do przestrzegania postanowień statutu.

Rozdział IV
Organy Towarzystwa

§20


1.        Organami Towarzystwa są:

a.        Walne Zebranie Członków

b.       Zarząd Główny

c.        Rada Konsultacyjna

d.       Główna Komisja Rewizyjna

e.        Sąd Koleżeński

 

1.        Kadencja wybranych organów Towarzystwa trwa cztery lata, ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zgodnie z wymogami par. 23 pkt a) i b) Statutu, a zmiana wybranych organów Towarzystwa następuje z dniem 1 stycznia najbliższego roku.

2.        Uchwały organów Towarzystwa podejmowane są zwykła większością głosów przy obecności co najmniej jednej czwartej osób uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Uchwały Walnego Zebrania Członków są ważne, jeżeli Zebranie zostało prawidłowo zebrane. Uchwały nie przewidziane w porządku obrad mogą być podejmowane, chyba że podjęciu takiej uchwały sprzeciwi się co najmniej połowa obecnych na Zebraniu osób z głosem stanowiącym.

3.        W braku rozstrzygającego wyniku głosowania, przy równej liczbie głosów za i przeciw, decyduje głos przewodniczącego (prezesa) danego organu. Głosowania tajne powtarza się aż do uzyskania rozstrzygnięcia.

4.        Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych obieralnych władz Towarzystwa.

5.        Członkowie władz Towarzystwa nie mogą piastować jednoimiennej funkcji we władzach dłużej niż dwie kadencje.

§21


Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd Główny.

§22


Uprawnienia Walnego Zebrania Członków obejmują:

a.        uchwalenie głównych kierunków merytorycznej i finansowej działalności Towarzystwa,

b.       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

c.        podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

d.       podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny.

e.        uchwalanie wysokości składek członkowskich i budżetu Towarzystwa na następne dwa lata,

f.         wybór i odwołanie prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika Zarządu Głównego,

g.       wybór i odwołanie członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

h.       uchwalanie zmian statutu,

i.         nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego i członka korespondenta,

j.         zatwierdzanie miejsca, terminu i tematyki zjazdów naukowych i innych imprez o charakterze ogólnokrajowym,

k.        rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłoszonych przez Zarząd Główny, Radę Konsultacyjną, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński, zarządy oddziałów, sekcji naukowych lub poszczególnych członków,

l.         rozstrzyganie o pozbawieniu członkostwa na wniosek Sądu Koleżeńskiego,

m.      zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych,

n.       uzupełnianie składu Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji.

§23


Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania w tym przedmiocie przy obecności:

a. w terminie pierwszym - co najmniej jednej czwartej osób uprawnionych do głosowania,

b. w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§24


W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział:

a.        członkowie założyciele, nadzwyczajni, zwyczajni, honorowi i emerytowani - z głosem stanowiącym

b.       członkowie korespondenci, wspierający i zaproszeni goście - z głosem doradczym

c.        członkowie ustępujących władz - z głosem doradczym w kwestiach ich dotyczących.

§25


1.        Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się co dwa lata. Zarząd Główny zawiadomi członków Towarzystwa przynajmniej na cztery tygodnie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zebrania, o terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania.

2.        Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na wspólny wniosek prezesa, obu wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, na wniosek co najmniej trzech Zarządów Oddziałów, lub piętnastu członków Towarzystwa, złożony na piśmie do Zarządu Głównego. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie przed upływem trzech miesięcy od złożenia wniosku, zawiadamiając członków Towarzystwa za pomocą listów wysłanych przynajmniej na cztery tygodnie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania o terminie, miejscu i tematyce, dla której zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

Rozdział V
Zarząd Główny

 

§26


1.        Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa w zakresie nie zastrzeżonym przez statut lub obowiązujące przepisy dla innych organów, co nie uchybia uprawnieniom Walnego Zebrania Członków

2.        Pracami Zarządu Głównego kieruje Prezes, który reprezentuje Towarzystwo w stosunku do innych osób i organizacji o ile statut nie stanowi inaczej. Sekretarz Zarządu Głównego jest uprawniony do prowadzenia korespondencji w imieniu Zarządu Głównego, pod kierunkiem Prezesa.

§27


W skład Zarządu Głównego wchodzą: prezes, I - wiceprezes, II - wiceprezes, sekretarz, skarbnik i dwóch członków zarządu. Prezes jest jednocześnie przedstawicielem Towarzystwa w strukturach międzynarodowych.

W przypadku zgonu, odwołania lub pisemnej rezygnacji Prezesa Zarządu Głównego, Prezesem zostają kolejni wiceprezesi. W przypadku zgonu, odwołania lub pisemnej rezygnacji sekretarza lub skarbnika Zarząd Główny na wniosek Prezesa powołuje nowych członków na wakujące stanowisko.

§28


Do zadań Zarządu Głównego Towarzystwa należy:

a.        kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b.       zarządzanie majątkiem Towarzystwa w ramach uprawnień nadanych przez Walne Zgromadzenie,

c.        organizowanie co dwa lata Zjazdów naukowych przez powoływanie przewodniczącego komitetów organizacyjnych, komisji naukowych, referentów tematów głównych, proponowanie terminów, tematyki i miejsca zjazdów,

d.       przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających, rozstrzyganie odwołań członków od decyzji zarządów oddziałów w sprawach członkowskich,

e.        powoływanie i rozwiązywanie oddziałów, sekcji, komitetów, komisji, itp. oraz nadzorowanie ich działalności,

f.         rozpatrywanie odwołań członków, oddziałów, sekcji naukowych,

g.       przyjmowanie wniosków i opiniowanie programów dokształcania w porozumieniu z odnośnymi władzami,

h.       rekomendowanie kandydatów na konsultantów i ekspertów w zakresie ortotyki i protetyki narządu ruchu,

i.         występowanie z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego, w sprawach nagród, odznaczeń i certyfikatów,

j.         powoływanie komisji problemowych do opracowania i rozwiązania istotnych dla ortotyki i protetyki polskiej zagadnień.

§29
 1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków
 4. Prezes Zarządu może zapraszać na zebranie Zarządu osoby spoza składu Zarządu, które uczestniczą w posiedzeniu z głosem doradczym
Rozdział VI
Rada Konsultacyjna

§30

Rada Konsultacyjna jest organem doradczym Zarządu Głównego. Posiedzenia Rady Konsultacyjnej są zwoływane przez Prezesa Zarządu Głównego w miarę potrzeby, co najmniej jednak raz na pół roku.

§31

W skład Rady Konsultacyjnej wchodzą:

 • Prezesi Oddziałów Terenowych Towarzystwa
 • Przewodniczący Sekcji Naukowych Towarzystwa
 • Członkowie Zwyczajni należący do ISPO

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz Członkowie Honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Konsultacyjnej z głosem doradczym.

§32

Prezes Zarządu może zapraszać na posiedzenie Rady Konsultacyjnej osoby spoza Towarzystwa, które uczestniczą w posiedzeniu z głosem doradczym

Rozdział VII
Główna Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński

§33
 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa, składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie
 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wyłaniają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza
§34
 1. Główna Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
 2. Główna Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, a na Walnym Zebraniu Członków przedstawia sprawozdanie i występuje z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu
 3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym
§35

 

 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wyłaniają ze swego grona przewodniczącego.
 2. Sąd Koleżeński powołany jest do rozpatrywania sporów między członkami wynikłych w obrębie Towarzystwa i rozpoznaje sprawy natury zawodowej, moralnej i honorowej oraz sprawy na wniosek Zarządu Głównego, Zarządów Oddziałów czy sekcji
 3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zwyczajnego Walnego Zebrania, za pośrednictwem Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego
 4. Do momentu rozpatrzenia odwołania przez Zwyczajne Walne Zebranie odwołujący się od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z listy członków, jest zawieszony w prawach i obowiązkach członka oraz pełnionych w Towarzystwie funkcjach.

 

Rozdział VIII
Oddziały Terenowe

§36


Zarząd Główny na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Towarzystwa zgłoszony na piśmie może powołać Oddział Terenowy Towarzystwa, zwany dalej Oddziałem, w danej miejscowości - wyznaczając tymczasowego przewodniczącego, który organizuje zebranie członków Oddziału i przeprowadza wybór zarządu

§37


Obszar działalności oddziału i siedzibę ustala Zarząd Główny.

§38


Zarząd Oddziału jest zobowiązany w terminie 14 dni od chwili ukonstytuowania się powiadomić Zarząd Główny i organ nadzorujący, właściwy ze względu na siedzibę oddziału, podając skład zarządu i adres siedziby.

§39


I.  Władzami oddziału są:                  

1. Walne Zebranie Członków Oddziału

2. Zarząd Oddziału

3. Komisja Rewizyjna Oddziału

II. W przypadku ustąpienia Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, władze te mogą uzupełnić swój skład do wysokości 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

§40


Walne Zebranie Członków Oddziału:

1.        Uchwala kierunki działania Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków Towarzystwa,

2.        Ocenia pracę Zarządu i udziela lub odmawia mu absolutorium po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu oraz sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej

3.        Dokonuje wyboru i odwołuje członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału

4.        Rozpatruje wnioski władz Oddziału i jego członków

§41


1.        Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne

2.        Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się co cztery lata przed upływem kadencji Zarządu Oddziału. Zarząd Oddziału zawiadomi członków Oddziału przynajmniej na cztery tygodnie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zebrania o terminie, miejscu i tematyce obrad

3.        Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na pisemne żądanie 30 procent członków Oddziału nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku o konieczności zwołania takiego zebrania

4.        Zarząd Oddziału zawiadomi członków Oddziału przynajmniej na cztery tygodnie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania o terminie, miejscu i tematyce obrad

5.        Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w tym przedmiocie, przy obecności:

a.        w terminie pierwszym – co najmniej jednej czwartej osób uprawnionych do głosowania,

b.       w terminie drugim – bez względu na liczbę obecnych jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej

§42

 

 1. Zarząd Oddziału składa się z prezesa, wiceprezesa i skarbnika, wybieranych w sposób tajny
 2. Kadencja władz oddziału trwa cztery lata, a zmiana wybranych organów Oddziału następuje z dniem 1 stycznia najbliższego roku.
 3. W oddziałach liczących więcej niż 25 członków piastowanie poszczególnych funkcji w Zarządzie nie może trwać więcej niż dwie kadencje
 4. W przypadku zgonu, odwołania lub pisemnej rezygnacji osoby pełniącej funkcje w Zarządzie Oddziału obowiązują przepisy §27 niniejszego statutu
§43

 

 1. Posiedzenie Zarządu Oddziału odbywa się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes

 

§44

Działalność Zarządu Oddziału obejmuje:

 • realizowanie statutowej działalności Towarzystwa,
 • organizowanie działalności naukowej i szkoleniowej, na swoim terenie lub we współpracy z innymi oddziałami,
 • przyjmowanie członków nadzwyczajnych i wnioskowanie do Zarządu Głównego o przyjęcie członków zwyczajnych,
 • ewidencjonowanie członków i zbieranie składek członkowskich,
 • przedkładanie Zarządowi Głównemu corocznych sprawozdań z działalności Oddziału, wnioskowanie do Zarządu Głównego w sprawach Oddziału i Towarzystwa oraz przekazywanie Zarządowi Głównemu ustalonej przez Walne Zebranie Towarzystwa części składek członkowskich.

 

§45

 

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków wybieranych na Walnym Zgromadzeniu, którzy wybierają z kolei wśród siebie przewodniczącego. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontroli wewnętrznej oddziału, a w zakres jej działania wchodzi kontrola całokształtu działalności oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 2. W przypadku, odwołania lub pisemnej rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej Oddziału jej skład uzupełniany jest na wniosek pozostałych członków Komisji spośród członków Oddziału. Tą drogą można uzupełnić skład Komisji tylko jednokrotnie.

 

Rozdział IX
Sekcje Naukowe

§46


Dla rozwijania kierunkowych zainteresowań członków w dziedzinie określonej §3 mogą być tworzone sekcje naukowe o charakterze ogólnokrajowym.

§48


Zarząd Główny może powołać sekcję naukową na pisemny wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych Towarzystwa. Wyznacza tymczasowego przewodniczącego sekcji, który dobiera sobie sekretarza i zwołuje zebranie organizacyjne sekcji, która dokonuje w sposób tajny wyboru władz sekcji.

§49


Sekcje naukowe działają na podstawie regulaminów ustalających władze sekcji, tryb ich wyboru, odwołania, uzupełniania składu i sukcesji funkcji przewodniczącego, w przypadku jego zgonu, odwołania lub rezygnacji.

§50


Działalność sekcji wspomaga i rozszerza działalność Towarzystwa. Nie może ona podważać autorytetu Towarzystwa i zaburzać realizacji jego celów.

Rozdział X

Majątek Towarzystwa

§51


Majątek Towarzystwa składa się z majątku ruchomego, nieruchomego oraz funduszów, które stanowią:

 • składki członkowskie
 • dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy oraz ofiarność publiczna
 • wpłaty z działalności statutowej
 • dochodów z majątku Towarzystwa
 • inne dochody, zgodne z prawem, wynikające z działalności statutowej


§52

Do składania oświadczeń w sprawach majątkowych i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Towarzystwa są uprawnieni Prezes i Skarbnik Zarządu Głównego działający łącznie.

Rozdział XI
Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§53


Uchwałę w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§54


Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób likwidacji oraz cele na jakie ma być przeznaczony majątek.